2010 yılında Fransa'da İtalyan efekt boya alanında hizmet vermeye başlayan Setre Yapı, daha sonra 2017 yılından itibaren Türkiye'de ürün yelpazesini genişleterek dekoratif boya, dekoratif taş, panel çeşitleri, çıtalama ve diğer ürünleri ile satış ve uygulama hizmeti faaliyetlerine devam etmektedir.

Gizlilik Sözleşmesi

a. İşgören , İşverene bağlı olarak çalıştığı sırada, gerek kendi işiyle alakalı gerekse işi

dışında herhangi bir surette İşveren’in işi ve işlemleriyle ilgili öğrendiği tüm bilgileri ( ticari sır ve

ticari sır kapsamı dışında , müşteri bilgisi , işverenin finans bilgileri, vb..) hiçbir kişi ya da

kuruluşlara bildirmeyeceğini , sır saklama yükümlülüğü olduğunu iş bu sır saklama yükümlülüğü

kapsamında çalışma arkadaşlarıyla almış olduğu ücret ve diğer sosyal haklar konusunda bilgi

paylaşımda bulunmayacağını ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında olan iş bu bilgileri iş akdi

süresince ve sonrasında kesinlikle kendi özel ve ya ticari amaçları ve/veya diğer herhangi bir üçüncü

kişi ve kuruluş nam veya hesabına kullanmayacağını , kullandırmayacağı,bu amaç doğrultusunda

diğer işgörenlerin de bu yükümlülüğe uyması dahil her türlü tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder.

b. İşgören, işverene bu sözleşmeyle yükümlediği sır saklama yükümlülüğü kapsamında olan

herhangi bir bilgi ve belgeyi üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyecek, aynı zamanda kamuya ve/ veya

görsel ya da yazılı basına açıklamayacaktır.

c. Yasal mercilerin işverene ait herhangi bir bilgi ve belge istemesi durumunda iş akdi sona

erse dahi bu tür bilgi veya dokümanı vermeden önce derhal yazılı olarak işvereni bildirecektir. Bu

kapsamda dahi işverene ait bilgiler ve işlemler gizli tutulacak işverenin yazılı talimatı doğrultusunda

hareket edilecektir.

d. İşgören, işverenin izni olmaksızın işyerine ait hiçbir bilgiyi, belgeyi, cihazı, bilgisayarı

diğer ilgili tüm materyalleri iş yeri dışına çıkarmayacaktır. Sır saklama yükümlülüğü işveren ile iş

akdi sona erdikten sonra da devam edecektir

e. İşgören kendisine tahsis edilen belgeleri, bilgileri, cihazı, bilgisayarı ve diğer ilgili tüm

materyalleri işyerinde çalışsın ya da çalışmasın bir başkasının kullanıma sunmayacak, kullanıma

açmayacaktır. Kendi iş programı çerçevesinde işyerinde sistem kapsam dahilinde ilgili işgörenlerle

yaptığı paylaşımlar bu hükmün kapsamında değildir.

f. İşgören, işyerinde iş gören veya çalışmayan herhangi birisinin, işverene ait belgeleri,

bilgileri veya diğer ilgili tüm materyalleri bu sözleşmeyi ihlal eder şekilde paylaştığını, kullanıma

açtığını, bu sözleşmeye ihlal eder davranışlar gördüğünde haberdar olduğunda derhal işverene

durumu bildirecektir.

g. Şifreleri diğer iş görenler veya üçüncü kişiyle paylaşamazlar.

h. İşgören mesai saatlerinde işi gereği gitmiş olduğu farklı platformlarda ( otel , konferans ,

Yıllık toplantı vb..)sadece kendini temsil etmediğini bilmekte, işverenin itibarını zedeleyecek her

türlü davranışlardan kaçınacağını , ahlak ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edeceğini kabul ve

taahhüt eder.

ı. İşyeri, işveren, yönetici ve çalışanları ile ilgili özel bilgileri, gerçek olsun ya da olmasın

kişilik haklarını ve mahremiyetlerini zedeleyecek özel hayatı ile ilgili bilgi ve belgeleri, kendi kişisel

yorumlarını, duyum ve dedikoduları sözlü ya da yazılı, görsel basın veya sosyal medya yoluyla hiç


kimse ile paylaşamaz. Özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kişi, kurum

ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

i. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade

etmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununun 75. maddesince düzenlenen özlük dosyasında muhafaza

edilen tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır. Özlük dosyasında yer alan, kimlik fotokopisi,

adli sicil kaydı, ikametgâh, fotoğraf, cv, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları,

işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi,

engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı ve eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden

kaynaklanan diğer yasal belgelerde yer alan tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmiştir.

j.İşgören, iş ilişkisinin yürütümü açısından yasal olarak tutulması gereken ve kendisinden istenen

kişisel verileri işverene vermek zorundadır. Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne

uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle

doğabilecek zararlardan iş gören sorumludur.

k. Kişisel verilerin, elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi

gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne göre yapılması işveren sorumluluğundadır.

İşveren, verilerin usulüne uygun olarak işlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı, 6698

Sayılı Kanun kapsamında hukuki işlemlerin yapabileceğini kabul etmiştir.

l. İşveren, tüm kişisel verileri iş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt

altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin

yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla kullanmayı kabul

etmiştir. Tüm bu kişisel veriler yasal olarak işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler

dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, aktarılacak ve işlenecektir. İşgören, kişisel

verilerin yasal yükümlülükler ve işbu madde hükmü çerçevesinde işleneceğinin, aktarılacağının ve

paylaşılacağının bilgisine sahip olup bu hususta işveren ile mutabıktır.

m. İş gören kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza

edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veriyi işleyen

olarak işveren tarafından yetkilendirilen insan kaynakları sorumlusundan alabilecektir. İş gören,

kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiştir.

n. İş gören, işverene iletmiş olduğu kimlik, adres vs. gibi bazı kendisine ait kişisel verilerin

işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak kullanılabileceğini, bu kullanıma peşinen muvafakat

ettiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediğini beyan ve taahhüt

etmiştir.

o. İş gören, görevi nedeniyle veya göreviyle ilgili olmasa dahi herhangi bir şeklide edindiği

İşveren ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi veya sırları veya diğer çalışanlara, misafirlere, tedarikçilere ve

İşveren Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verileri İşverenin yazılı

onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını,

saklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, ücret bilgisi dâhil, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü

şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya

sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını, kişisel verileri

hiçbir şekilde işlemeyeceğini, Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na aykırı hareket etmeyeceğini,

İşverenin güvenini kötüye kullanmayacağını ve bu yolla şahsi çıkar sağlamayacağını taahhüt etmiştir.


Personel işbu madde hükmüne aksi davranışı halinde kendisine ait iş sözleşmesinde bu hususta

öngörülmüş varsa cezai şart ve sorumlulukların yanında doğacak menfi müspet her türlü zararlardan

bizzat sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

p. İş gören, işveren tarafından kendisine işi gereği tahsis edilen tablet, bilgisayar gibi

elektronik aletlere işi gereği girmesi gereken bilgileri düzenli olarak gireceğini kabul ve taahhüt eder.

İş gören girmiş olduğu bu bilgiler ile işveren tarafından ulaşılacağını, ekran ve mail takiplerini bu

cihazla işverenin bilgisinde olacağını, işveren tarafından verilen araçların kontrollerinin de bu

cihazlarla yapılacağını diğer bir deyişle iş gören bu cihazlarla iş gören tarafından mobil olarak takip

edileceğini kabul ve taahhüt eder.

q. Sözleşme süresince iş görenin iş bu sözleşmede öngörülen sır saklama, rekabet yasağı

yükümlülüklerine ve iş koşulları ve özel şartları ihlal etmesi işveren için haklı nedenle fesih sebebi

teşkil edecektir. İş akdi bu nedenlerle haklı nedenlerle feshedilen iş gören, işverenden herhangi bir

tazminat talebinde bulunamayacak ve ayrıca iş görenin uğradığı tüm zararı tazmin edecektir.

r. Sözleşme sonrasında iş görenin iş bu sözleşmede öngörülen sır saklama ya da rekabet etme

yasağı yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde iş verene son aldığı brüt ücretin altı katını sözleşme

cezası olarak işverenin yazılı talebi üzerine derhal ve nakden ödeyecektir. Ayrıca işverenin bu

nedenle doğan tüm zararını da iş gören karşılayacaktır.

s. İş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda işverene ait belgeler ,kayıtlar , defterler ve diğer tüm

deliller kesin delil niteliğinde olup çalışan bu haricinde bir delilileri süremeyecektir.

ş. Çalışan iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde ortaya

çıkacak veya çıkması muhtemel tüm zarar ve ziyanları tazmin edecektir. Ayrıca bir zarar ortaya çıkıp

çıkmadığına bakılmaksızın, iş sözleşmesi, işveren tarafından haklı nedenle ve bildirimsiz olarak fesih

edilebilecektir. Çalışan bu konuda herhangi bir dava, hak ve talepte bulunmayacağını kabul beyan ve

taahhüt eder. …/…/…


İşveren veya İşveren Vekili İşçi

(İmza) (İmza)

Ücretsiz teslimat

İstediğiniz Ürünler Ücretsiz Teslimat İmkânı ile Kapında

Uzman Desteği

Montaj Konusunda Sizlere Uzman Desteği Sağlıyoruz.

10% indirim

Ürünlerimiz Online’a Özel %10 İndirimli

Alıcı Koruması

Ürünleriniz Zarar Görmeden Teslim Edilmektedir.