2010 yılında Fransa'da İtalyan efekt boya alanında hizmet vermeye başlayan Setre Yapı, daha sonra 2017 yılından itibaren Türkiye'de ürün yelpazesini genişleterek dekoratif boya, dekoratif taş, panel çeşitleri, çıtalama ve diğer ürünleri ile satış ve uygulama hizmeti faaliyetlerine devam etmektedir.

Müşteri Gizlilik Sözleşmesi

İş bu sözleşme ……../……./……. tarihinde aşağıda yer alan taraflar arasında akdedilerek

hükümlerini doğurmaya başlamıştır.

Bir tarafta ……………………….., diğer tarafta……………………………....................

bulunan ………………………………….…………………….……….. (bundan böyle

MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

 Gizli Bilgi kamuya açıklanmayan ve Taraflara da aralarında gerçekleştirecekleri bir temas

ya da anlaşma gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi,

ticarileştirme, araştırma stratejisi, buluş, ticari sırlar da dâhil tüm bilgiler olarak

tanımlanmaktadır.

 Gizli Bilgi herhangi bir sınırlama olmaksızın aşağıdakileri kapsamaktadır:

– Amaçla bağlantılı olarak diğer tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler

– Taraflara arasındaki konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar

ile sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler

– Her iki tarafça hazırlanmış tüm analiz, derleme, çalışma, teklif ve diğer belgeler

– Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini

içeren sözleşmeler

 Bununla birlikte, taraflardan her biri aşağıdaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen ya da

kısmen ifşa edebilir ya da kullanabilir:

– Gizli bilginin işbu sözleşmenin ihlali veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun

bilgisine dâhil olması;

– Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesi veya kullanılmasına ifşa eden tarafın

yazılı olarak muvafakat etmesi;

– Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça ifşa edilmeden önce sahip

olduğunu kanıtlaması durumunda;

– Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı,

yürürlükte bulunan kanun veya yönetmelik gereği ifşa etmekle yükümlü olması

durumunda; bunun için, bu tür bir ifşanın önlenmesi amacıyla gerekli tüm yasal ve makul

önlemlerin alınmış olması ve bilginin lehine tescil edildiği tarafa ifşa ile yükümlü olan

tarafın ifşasından önce uygun bir koruyucu ihtiyati tedbire başvurmasına imkân verecek

kadar yeterli bir süre içinde ihbarda bulunulması gerekmektedir.

 Ayrıca taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan tarafın,

kimliğinin belirlenmesine yarayacak ve bununla birlikte herhangi bir sınır getirilmeksizin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına girecek olan kişiyi korumaya

yönelik bilgi içeren tüm veriler de gizli bilgi olarak kabul edilecek ve bu bilgilerin saklı

tutulması için ilgili kanunun maddeleri yerine getirilecektir. Paylaşılan kişisel verilerin,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu

sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep

ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini

gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden

düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile


paylaşılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. KVKK’ya uygun

olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki

sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal

yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içinde veya yurtdışında

bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek

ve sınıflandırılabilecektir. Yine işbu sözleşme ile KVKK kapsamındaki haklarınız

hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

 İş bu sözleşmenin imzalanması ile Taraflardan her biri gizli nitelikteki tüm bilgileri

kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve

gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin veya herhangi bir kısmının kamu

alanına girmesini veya ifşa eden tarafın yazlı muvafakatini gerektiren bilgiyi alan tarafın

çalışanları hariç üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve

gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmişlerdir. İş bu sözleşme, tarafların görüşmeleri

süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin

mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerin

korunmasına yönelik KVKK kapsamındaki hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesi

amacıyla düzenlenmiştir. Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işlenmesinde ilkelere uymak

zorundadır. Bunlar: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde

güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı,

sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan

süre kadar muhafaza edilmesidir.

 Bununla birlikte, Taraflardan her biri işbu Sözleşme ile açıkça: (2.2 )

a) Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin ya

da herhangi bir üçüncü kişinin yararına kullanmamayı, ifşa eden Tarafça izin verilen amaç

dışındaki bir amaç için kullanılmasına izin vermemeyi,

b) Hiçbir Gizli Bilgiyi, herhangi bir üçüncü kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma

açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi veyahut işbu

maddenin hangi şekilde olursa olsun böyle bir ifşadan kaçınmak için (c) fıkrasında

belirtilenler hariç gerekli tüm hukuki ya da diğer tedbirleri alma kabul ve taahhüt

eder.(KVKK kapsamında kişilerden alınan açık rıza halleri saklı tutulur.)

c) Gizli Bilgiyi katı bir “bilinmesi gereklilik arz etme” temelinde ancak ifşa eden Tarafın

açık yazılı muvafakati üzerine çalışanlara, vekil veya temsilcilere, bunların da en az işbu

Sözleşmede yer alanlardan daha az katı olmayan yükümlülüklerle bağlı olmaları şartıyla

açıklamayı taahhüt etmektedir.

d) KVKK md 12 uyarınca kişisel verileriniz saklanma amacına uygun, sınırlı ve orantılı

olarak saklanacaktır. KVKK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde

veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve

KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

 Taraflardan her biri, açıkça, Gizli Bilginin ilgili tarafın önceden vereceği yazılı

muvafakati olmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanmayacağını taahhüt eder.

 Taraflardan her biri, Sözleşmenin sona erdiği durumlarda, diğer yükümlülüklere halel

gelmeksizin İşbu Sözleşme gereği aşağıdaki yükümlülüklerle bağlı olduğunu kabul eder:


 Gizli Bilgi içeren tüm belgeler esasen bu bilginin sahip olduğu tarafa yada bu tarafça

gösterilecek diğer kişilere iade edilecektir.

 Bu tür belgelerin suretleri ve ifşa eden tarafça veya onun adına ya da temsilcileri veya

paragraf 2.2’de belirtilen kendilerine Gizli Bilgi açıklanan kişiler tarafından hazırlanan

rapor, derleme, analiz, yorumlar imha edilecektir.

 Gizli Bilginin kaydedildiği bilgisayarda bulunan ve gizli bilgiyi alan taraf ya da

temsilcileri ya da yukarıda bahsi geçen paragraf 2.2’de belirtilen kişiler tarafından

bulundurulan suretleri silinecektir.

 İş bu sözleşmenin dayanağı olan ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi ya da

feshedilmesi durumunda kişilere ait veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu md 7. (“KVKK”) uyarınca da veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya

anonim hâle getirilir.

 Taraflardan her biri, işbu Sözleşme tarafından kendilerine yüklenen yükümlülüklerden

herhangi birinin ihlali halinde, Gizli Bilginin iade edilmesine rağmen diğer tarafın sırf

yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara

uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diğer tarafın uğradığı böyle

bir zararı kusuru oranında tazmin edeceğini taahhüt eder

 Taraflardan her biri, gizliliğe yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin

bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkına sahip olduklarını ve ihlalde

bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu taraf diğer tarafın

avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere yargılama masraf ve giderlerini tazmin edeceğini

kabul eder.

 KVKK uyarınca da kişisel veriyi elinde bulunduran veri sorumlusu bu verilerin

korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Aksi takdirde zarara uğrayan

tarafın bu zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 İşlemler ve işbu Sözleşme hükümleri ve gerçekleşecek görüşmelerin içerikleri kesinlikle

gizli tutulacaktır.

 Umuma yapılacak ilanlara yönelik olarak ilgili Taraflar karşılıklı olarak karar verecektir.

 Taraflar kişisel verileri KVKK madde 12’ye uygun olarak hukuka aykırı olarak

işlenmesini ve erişilmesini önleyerek bu kişisel verilerin muhafazasını mevzuata uygun

şekilde koruyup, saklayacaktır. Bununla beraber veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğü

ve açık rıza çerçevesinde belirtilen şekillerle kişisel verileri işleyebilecektir.

 İşbu Sözleşme yukarıda belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Taraflar

birbirlerinin “Gizli Bilgilerini”, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan iş sona ermiş olsa

dahi, süresiz gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

 Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan

Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi

açan Tarafın talebi halinde iade edilecek veya imha edilecektir. KVKK madde 7 uyarınca

da veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme sebebi ortadan kalktığında bu verileri silecek,

yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

 İşbu Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlık, iddia ve çatışmalara yönelik olarak Konya

Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


 İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ihbarlar yazılı olarak aşağıdaki usullerden birine

göre yapılacaktır:

a) Kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile tarafların aşağıda belirtilen ihbar adreslerine

gönderilecek;

b) Fax, elektronik posta yolu ile gönderilerek, kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile teyid

edilecektir.

Bu durumda ihbarlar nihai olarak adreste bulunan tarafından imzalanmış posta alındısının

üstünde yer alan tarihten daha geç olmayan bir tarihte alınmış kabul edilecektir.

 Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyle birbirlerine açıkladıkları bilginin tam ve doğru

olduğunu beyan ve taahhüt ederler. İşbu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal eden

Taraf, diğer tarafa verdiği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

 İşbu Sözleşmenin hükümlerine yazılı bir sözleşme olmaksızın atıfta veya ilavede

bulunulamaz.

 İşbu Sözleşmede yar alan taahhütler Tarafların doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında

bulunan ya da kontrolü altında bulunduğu şirket ve gruplar ve bunların vekil ve halefleri

için de bağlayıcıdır.

İş bu sözleşme 10 madde ve 2 nüshadan oluşmak üzere yukarıda belirtilen tarihte

yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır.

ŞİRKET ADI : MÜŞTERİ ADI:

İMZA : İMZA :

Ücretsiz teslimat

İstediğiniz Ürünler Ücretsiz Teslimat İmkânı ile Kapında

Uzman Desteği

Montaj Konusunda Sizlere Uzman Desteği Sağlıyoruz.

10% indirim

Ürünlerimiz Online’a Özel %10 İndirimli

Alıcı Koruması

Ürünleriniz Zarar Görmeden Teslim Edilmektedir.