2010 yılında Fransa'da İtalyan efekt boya alanında hizmet vermeye başlayan Setre Yapı, daha sonra 2017 yılından itibaren Türkiye'de ürün yelpazesini genişleterek dekoratif boya, dekoratif taş, panel çeşitleri, çıtalama ve diğer ürünleri ile satış ve uygulama hizmeti faaliyetlerine devam etmektedir.

Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi

 İş bu sözleşme; …………………………………… ve

…………………………………………………………… (bundan sonra “Tedarikçi”

olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yapılmıştır.

……..ve Tedarikçi aşağıda ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Taraflar, kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği; yazılı veya sözlü olarak gizli bilgi

alışverişinde bulunacaklarından, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki iş ilişkinin

amaçları dışında gizli bilgileri kullanmayacakları konularında, işbu gizlilik sözleşmesinin

imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

 Tedarikçi, ………. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen her türlü bilgiyi

gizli tutacağını ve 3. kişiye hangi nedenle olursa olsun vermemeyi taahhüt eder.

 Önceki maddede belirtilen “bilgi” aşağıdakileri kapsar;

 …….. ve tedarikçi arasındaki ticari ilişki esnasında yapılan bilgi transferi ve bunun yanı

sıra ticari ilişki ile bağlantılı olarak elde edilen birtakım veya tüm bilgiler,

 Ticari ilişkinin tanımı,

 Planlanan zaman çizelgeleri, hedef ihtiyaçlar ve ticari ilişkinin yerine getirilmesi ile

ilgili fikirler,

 Tedarikçinin,……….. ile yapılan ticari ilişki esnasında elde edilen veya ticari ilişkiye

bağlantılı olarak elde edeceği …………. ait bilgileri,

 Her türlü veri, bilgi, deneyim ya da teknolojileri

 Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli

bilgilerini korumak için de göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.

 Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt

çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin

gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer

kişileri uyarırlar.

 İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona

erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi iş bu

sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da

buradaki hak tamamen yada kısmen devredilemez.

 ………….. bünyesinde çalışan tedarikçi personeli kendisine iletilen bilgi güvenliği

yönetim sistemi politikalarına, prosedürlerine ve gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.

 Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun işlem yapmakla

yükümlüdür.

 Aşağıdaki bilgiler gizli olarak addedilmeyecektir;

 İfşa edilme tarihinde kamuya genel olarak duyurulmuş olan veya duyurulan ve bu

duyurma işleminde tarafların veya temsilcilerin bu anlaşmanın herhangi bir ihlalinin söz

konusu olmadığı bilgiler

 Yasal olarak tedarikçiye 3. Kişi tarafından aktarılan bilgiler,

 Tedarikçi tarafından bilinen veya bağımsız olarak geliştirilen bilgiler,

 Yürürlükte olan kanun yada düzenlemeler yada verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari

emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.


 Bu sözleşmenin ihlali durumunda yargı kararı ile ihlalden kaynaklandığı tespit

edilen,……….’ın uğrayacağı tüm zararlar Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

 Yetkili bir mahkeme tarafından iş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya

uygulanamaz olduğunun kabul edilmesi halinde söz konusu hüküm geçersiz veya

uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilecek ve iş bu sözleşmede yer almadığı varsayılacak,

ancak sözleşmenin geri kalan hükümleri etkilenmeyecektir. Taraflar, işbu Gizlilik

Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekebilecek tüm

yasal veya diğer yetkilere sahip olduklarını ve aşağıda imzası olan şahıs veya şahısların

işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymak için tüm yasal yetkiye sahip olduğunu

kabul ederler. Bu Sözleşme üzerindeki düzeltmeler yazılı olarak yapılmadığı ve taraflarca

imzalanarak onaylanmadığı takdirde geçerli kabul edilmeyecektir. 2 (iki) sayfadan oluşan

işbu Sözleşme 2 (iki) orijinal nüsha olarak tanzim edilmiş ve Taraflarca …./…./20…..

tarihinde imza altına alınmıştır.


TEDARİKÇİ …………….

Ücretsiz teslimat

İstediğiniz Ürünler Ücretsiz Teslimat İmkânı ile Kapında

Uzman Desteği

Montaj Konusunda Sizlere Uzman Desteği Sağlıyoruz.

10% indirim

Ürünlerimiz Online’a Özel %10 İndirimli

Alıcı Koruması

Ürünleriniz Zarar Görmeden Teslim Edilmektedir.